Skip to content

Verkiezingen 2021

Geachte dokter,

De verkiezingen die tot doel hebben de leden van de provinciale raden van de Orde der artsen van wie het mandaat vervalt te vervangen, vinden plaats van 2 februari 2021 tot 10 maart 2021 om 16.00 uur, datum en uur waarop ze worden afgesloten. De oproep om te stemmen zal u worden toegestuurd op 2 februari 2021.

De nationale raad moedigt de artsen ertoe aan zich kandidaat te stellen voor deze verkiezingen.

De belangrijkste opdracht van de provinciale raden bestaat erin hun leden te ondersteunen zodat deze hun beroep in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen, dit in het belang van de patiënten. Een mandaat in een provinciale raad is dan ook een verrijkende menselijke en intellectuele ervaring. Via de functie van lid van de provinciale raad kan u bijdragen tot de evolutie en de modernisering van de Orde.

KANDIDAATSTELLING
START DE PROCEDURE

Kalender

- Timing (PDF)

Kandidaatstelling

Brochure (PDF)

Akte van kandidaatstelling (PDF)

- Voordracht van de kandidaat – verklaring van de lezer (PDF)

Stemprocedure

Informatie aan artsenkorps (PDF)

Verkiezingsplatform

Vanaf 2 februari 2021

Communicatie

Alle verdere communicatie met betrekking tot deze verkiezing zal via elektronische weg gebeuren.

E-mailadres aanvullen

 

Wetgeving

10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der artsen. BS 14-11-1967.

28 DECEMBER 1972. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren. B.S. 6-01-1973.

Contact

verkiezingen@ordomedic.be