Skip to content

Buitenlands diploma

Procedure voor een arts houder van een diploma dat in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland1 werd behaald

 

De hiernavolgende informatie betreft de diploma's van arts (basisopleiding) die beantwoorden aan de toepassingsvoorwaarden van de Europese richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europese Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

De dossiers voor het aanvragen van de erkenning van de diploma's dienen rechtstreeks te worden gestuurd naar de Dienst erkenning van de gezondheidszorgberoepen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid2.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG2 - Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen
Victor Hortaplein, 40 (bus 10) - Bureau 02D283
1060 Brussel
Web : http://www.health.fod.be

Voor alle mondelinge of schriftelijke informatie, het opsturen van dossiers en het mededelen van documenten aangaande de erkenning moet de arts zich in de eerste plaats tot deze dienst wenden.

Na de erkenning van zijn/haar diploma en zijn/haar visum3 te hebben verkregen, beide afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, dient de arts naar de bevoegde provinciale raad van de Orde der artsen te gaan om zijn/haar inschrijving op de Lijst van de Orde der artsen te vragen4. De bevoegde provinciale raad is deze van de plaats waar de arts zijn/haar medische verblijfplaats wenst te vestigen, m.a.w. de plaats waar hij/zij zijn/haar medische hoofdactiviteit zal uitoefenen5.

De arts dient bij zijn/haar aanvraag tot inschrijving op de Lijst van de Orde de volgende documenten te voegen6 :

- de erkenning van het basisdiploma van arts, doorgegeven door de FOD Volksgezondheid ;
- het visum van het diploma van arts, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid ;
- een verklaring die het land of de landen aangeeft waar de arts zijn beroep heeft uitgeoefend evenals de plaats waar hij zijn hoofdactiviteit zal uitoefenen ;
- een uittreksel uit het strafregister, of bij ontstentenis een gelijkwaardig document, dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde overheid van de staat van oorsprong of van herkomst ;
- indien de aanvrager reeds de geneeskunde heeft uitgeoefend in de staat van oorsprong of van herkomst of in een ander land, een document dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde autoriteit van die staat en dat een overzicht bevat van de maatregelen of sancties van professionele of administratieve aard genomen tegen de betrokkene, evenals de strafrechtelijke sancties met betrekking tot de uitoefening van het beroep in deze staat.

Wij vestigen uw aandacht erop dat iedere arts (in het bezit van een medische basisopleiding) die een specialisatie wenst te beginnen in België op de Lijst van de Orde der artsen dient te zijn ingeschreven7.

Wanneer de arts zijn/haar inschrijving op de Lijst van de Orde heeft verkregen, kan hij/zij de erkenning van zijn/haar beroepstitel van arts-specialist of huisarts, beantwoordend aan de toepassingsvoorwaarden van de Europese richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europese Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, aanvragen bij de Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid8.


Procedure voor een arts houder van een diploma dat noch in de EER noch in Zwitserland werd behaald

In dat geval dient het niet-EER buitenlands diploma gelijkwaardig te worden verklaard door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of van de "Fédération Wallonie-Bruxelles".

Afhankelijk van het door de arts gekozen taalstelsel, dient hij/zij zijn/haar aanvraag tot gelijkwaardigverklaring van zijn/haar diploma te sturen naar hetzij het Naric-centrum van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming www.ond.vlaanderen.be , hetzij het Centre Naric de la Fédération Wallonie-Bruxelles" www.enseignement.be.

1. Arts met een EER- of Zwitserse nationaliteit

Nadat hij/zij het gelijkwaardigheidattest heeft verkregen van een van de ministeries van de verschillende gemeenschappen, dient de arts met een EER- of Zwitserse nationaliteit een visum aan te vragen bij de Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid9.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
DG 2 - Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen
Victor Hortaplein, 40 (bus 10) - Bureau 02D283
1060 Brussel
Web : http://www.health.fgov.be

2. Arts met een niet-EER- of niet-Zwitserse nationaliteit

De arts met een niet-EER- of niet-Zwitserse nationaliteit dient, nadat hij/zij de gelijkwaardigverklaring van zijn/haar diploma heeft verkregen, een persoonlijke, met redenen omklede, aanvraag in te dienen bij de Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen, die het dossier voor advies zal doorsturen naar de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België of de Académie royale de médecine de Belgique10. Dit advies zal vervolgens worden bezorgd aan de minister van Volksgezondheid, die de eindbeslissing zal nemen over de al dan niet toelating tot praktijkuitoefening.

De arts met een niet-EER- of niet-Zwitserse nationaliteit dient, nadat hij/zij de toelating tot praktijkuitoefening heeft verkregen, een visum aan te vragen bij de Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid11.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
DG 2 - Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen
Victor Hortaplein, 40 (bus 10) - Bureau 02D283
1060 Brussel
Web : http://www.health.fgov.be

Vervolgens dient de arts (al dan niet met EER- of Zwitserse nationaliteit) met zijn/haar gelijkwaardigheidattest en visum naar de bevoegde provinciale raad van de Orde der artsen te gaan om zijn/haar inschrijving op de Lijst van de Orde te vragen12. De bevoegde provinciale raad is deze waar de arts zijn/haar medische woonplaats wenst te vestigen, dit wil zeggen de plaats waar hij/zij zijn/haar voornaamste medische activiteiten zal uitoefenen13.

De arts dient bij zijn/haar aanvraag tot inschrijving op de Lijst van de Orde de volgende documenten te voegen14 :

- het besluit van de regering waarin het buitenlands diploma gelijkwaardig wordt verklaard, afgeleverd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of van de Fédération Wallonie-Bruxelles;
- het visum van het gelijkwaardig verklaarde diploma van arts, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid;
- een verklaring van de aanvrager waarin hij/zij vermeldt waar hij/zij zijn/haar voornaamste bedrijvigheid zal uitoefenen;
- een bewijs van goed gedrag en zeden of, bij ontstentenis, een gelijkwaardig document, dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde instantie van het land van oorsprong of herkomst;
- wanneer de aanvrager de geneeskunde reeds heeft uitgeoefend, zal het dossier bovendien een document bevatten dat niet ouder is dan drie maanden en dat is afgeleverd door de bevoegde instantie van dit land, met een overzicht van de professionele of administratieve maatregelen of sancties genomen ten opzichte van de betrokkene en van de strafrechtelijke sancties die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep.

Wanneer de arts de gelijkwaardigheid van zijn/haar basisopleiding heeft verkregen, alsook de toelating tot praktijkuitoefening en de inschrijving op de Lijst van de Orde, en hij/zij eveneens in het bezit is van een medische specialisatie behaald in een niet-EER-land, dient hij/zij een aanvraag om erkenning van zijn/haar specialisatie aan te vragen bij de minister van Volksgezondheid, die het advies zal vragen van de Belgische erkenningcommissie voor deze specialisatie.
De minister neemt de eindbeslissing om al dan niet een ministerieel besluit af te leveren dat de arts de toelating geeft om als specialist de geneeskunde uit te oefenen in België.

Wij vestigen uw aandacht erop dat iedere arts (in het bezit van een medische basisopleiding) die een specialisatie wenst te beginnen in België op de Lijst van de Orde der artsen dient te zijn ingeschreven15.

 


Opleiding in België van artsen die niet afkomstig zijn van een EER-lidstaat of van Zwitserland in het kader van de medisch-wetenschappelijke samenwerking met de landen die niet tot de Europese Unie behoren (artikel 49ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen)

Zie het bijgevoegde document van de Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen (bijlage 3).

De begunstigde van deze opleiding dient zich aan te melden bij de bevoegde provinciale raad van de Orde der artsen en hem de volgende documenten te bezorgen :
- het koninklijk besluit dat hem/haar toelating verleent voor het verrichten onder voorwaarden en onder toezicht van geneeskundige handelingen die onontbeerlijk zijn voor het verwerven van kennis in een specialisatie, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid
- het tijdelijke visum, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid
- een uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis, een gelijkwaardig document, dat niet ouder is dan drie maanden en is afgeleverd door de bevoegde instantie van het land van oorsprong of herkomst.

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

 

 

1. Hoofdstuk IVbis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Koninklijk besluit van 14 april 2013 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België
2. http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Doctors/index.htm
http://www.health.belgium.be/filestore/18064738/aanvraagformulier%20ERkening%20EU%20-%20Arts_18064738_nl.pdf , Nl. Versie, zie bijlage 1
3. Art. 7, lid1, 1° en 44ter/1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
4. Art. 7, lid 1, 2° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
5. Art. 2, lid 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren
6. Art. 21bis van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren
7. Art. 10 van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen
8. http://health.belgium.be/filestore/18064767/aanvraagformulier%20ERkenning%20EU%20-huisarts%20&%20Geneesher-specialist 18064767 nl.pdf NL versie (zie bijlage 2)
9. Art. 7, al. 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Art. 21, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren
10. Art. 49bis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
http://www.health.belgium.be/filestore/18086950/Aanvraagformulier%2049bis_NL_18086950_nl.pdf, NL. versie, zie bijlage 2
11. Art. 49 bis, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Art. 7, al. 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Art. 21, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren
12. Art. 7, al. 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
13. Art. 2, lid 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren
14. Art. 21 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren
15. Art. 10 van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen