Skip to content

Artikel

TITEL V : Verhouding artsen-derden

Hoofdstuk I : Contracten met verzorgingsinstellingen

Art. 168


22/02/2014

Artikel gewijzigd op 22/02/2014 - zie memorie van toelichting advies a145001

Artikel gewijzigd op 22/02/2014 - zie memorie van toelichting advies a145001

Het artikel 168 van de Code van geneeskundige plichtenleer wordt aangepast ten einde tegenstrijdigheden met de thans geldende wetgeving weg te werken en de tekst van het artikel voor de diverse toepassingsgevallen toegankelijker te maken.

(Gewijzigd op 22 februari 2014)

Wanneer een arts buiten de modaliteiten die in de wet zijn voorzien, gebruik maakt van diensten van een verzorgingsinstelling, dienen de voorwaarden voor dit gebruik bepaald te worden in een overeenkomst tussen deze beoefenaar en de verzorgingsinstelling, rekening houdende met de reële onkosten.


01/01/1975

Wanneer de arts gebruik maakt van diensten van personeelsleden, van lokalen of van materiaal waarvan de betaling, uit welke andere hoofde ook, niet of slechts gedeeltelijk is geregeld, moeten de voorwaarden tot gebruik ervan in het statuut of de overeenkomst worden vastgelegd.

Alleen de werkelijke onkosten komen in aanmerking voor een vergoeding en deze mag niet gebonden zijn aan het bedrag van de geïnde erelonen.


<< Terug