Skip to content

Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3 : Integriteit

Hoofdstuk 4 »« Hoofdstuk 2
Art. 30
01/05/2018

De arts handelt in zijn medische activiteit ethisch en met respect voor de patiënt, derden en de maatschappij.

De arts handelt niet tegen de menselijkheid.

De arts verzorgt alle patiënten even gewetensvol en zonder discriminatie.

Art. 31
01/05/2018

De arts mag de kwaliteit van de zorg voor de patiënt niet laten afhangen van zijn persoonlijke overtuiging.

Art. 32
01/05/2018

De arts die oordeelt dat hij een therapeutische relatie niet kan verderzetten of geen tussenkomst of behandeling kan verlenen, verwittigt de patiënt tijdig en organiseert de zorgcontinuïteit.

Art. 33
01/05/2018

De arts bepaalt zijn ereloon correct en op basis van de werkelijk geleverde prestaties.

De arts informeert de patiënt vooraf duidelijk over de bepaling van zijn ereloon.

Art. 34
01/05/2018

De arts stelt de belangen van de patiënt en van de maatschappij boven zijn eigen financiële belangen.

De arts verkoopt of produceert geen geneesmiddelen, behoudens eventuele wettelijke uitzonderingen. Hij verkoopt, verhuurt noch promoot medische hulpmiddelen of gezondheidsproducten.

Art. 35
01/05/2018

De arts heeft wegens niet-betaling van erelonen of kosten geen retentierecht op de gezondheidsgegevens of op het patiëntendossier.

Art. 36
01/05/2018

De arts communiceert spontaan en transparant over de belangenconflicten die zijn onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen.

Art. 37
01/05/2018

De arts mag zijn medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.

De informatie, onder welke vorm ook, is waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk. Zij is niet misleidend en zet niet aan tot overbodige medische prestaties.

De arts verzet zich tegen publiciteit die derden over zijn medische activiteit verstrekken en die de bepalingen van het vorige lid niet respecteert.

Art. 38
01/05/2018

De arts die in het openbaar communiceert, doet dit objectief en met inachtneming van de deontologische regels.

De arts die samen met een patiënt publieke informatie verstrekt, zorgt ervoor dat de patiënt goed is geïnformeerd en vrij heeft toegestemd. Hij waakt over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de waardigheid van de patiënt.