Skip to content

Code van medische deontologie

<< Terug

Hoofdstuk 3 : Integriteit

Art. 37


05/07/2019

De arts mag zijn medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.

De informatie, onder welke vorm ook, is waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk. Zij is niet misleidend en zet niet aan tot overbodige medische prestaties.

De arts verzet zich tegen publiciteit die derden over zijn medische activiteit verstrekken en die de bepalingen van het vorige lid niet respecteert.

1. Algemeen

1.1  Medische activiteit kenbaar maken aan het publiek

Uit de Europese en nationale regelgeving betreffende mededinging volgt het recht van de arts om reclame te maken. Met reclame wordt bedoeld elke vorm van communicatie door een arts of een derde ten behoeve van de arts, met als doel het promoten van zijn diensten of het opwaarderen van zijn imago, buiten een campagne voor het bevorderen van de volksgezondheid.

De beperkingen aan het recht van de arts om reclame te maken worden verantwoord hetzij op grond van een wettelijke regeling, hetzij op grond van dwingende redenen van algemeen belang. Deze beperkingen dienen de verwezenlijking van het nagestreefde doel te kunnen waarborgen en mogen niet verder gaan dan datgene wat noodzakelijk is om het te bereiken.

De door de arts verstrekte informatie moet in overeenstemming zijn met de medische deontologie en de geldende beroepsregels, in het bijzonder de onafhankelijkheid, waardigheid en integriteit van het beroep, evenals het beroepsgeheim. De informatie is waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk.

Het staat de arts vrij de provinciale raad om advies te vragen over deze aspecten.

1.2  Deontologische restricties

  • Is onder meer niet toegelaten:
  • iedere vorm van misleidende publiciteit;
  • vergelijkende honorariatarieven;
  • het aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen;
  • publicaties, conferenties en andere mededelingen zonder wetenschappelijk nut of welke een commercieel oogmerk hebben;
  • publicatie van getuigenissen van patiënten;
  • communicatie van gegevens gedekt door het medisch geheim;
  • gebruik van een instrument om de bezoekers van een website buiten hun medeweten te identificeren of te profileren;
  • commerciële promotie van geneesmiddelen of andere gezondheidszorgproducten

1.3  Verzet tegen publiciteit die derden over zijn medische activiteit verstrekken

De arts dient zich te verzetten tegen publiciteit die derden over zijn medische activiteit verstrekken als deze onder de hoger vernoemde restricties vallen.

1.4  Respect voor de fysieke en psychische integriteit van de patiënt

Wanneer de arts patiënten betrekt bij informatieverschaffing in de media, eerbiedigt hij hun persoonlijke levenssfeer en waardigheid. De arts moet zich ervan vergewissen dat de patiënten volledig geïnformeerd worden en vrij toestemmen tot medewerking. De fysieke en psychische integriteit van de patiënt moet te allen tijde worden gerespecteerd.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

beroepsactiviteiten van de arts - publiciteit door arts - publiciteit door derden - reclame
<< Terug