Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Beroepsgeheim

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
27/04/2019 Leidraad voor de artsen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming TNR 165 a165001
27/04/2019 Persoonlijke notities in het patientendossier TNR 165 a165005
27/04/2019 Rol van medewerkers van de adviserend arts van de verzekeringsinstelling bij de controle van de arbeidsongeschiktheid TNR 165 a165003
27/04/2019 Toxicomanie - Deontologische plicht arts sociaal inspecteur DGEC - RIZIV TNR 165 a165006
17/11/2018 Vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en instemming met de behandeling door geïnterneerde personen met een geestesstoornis
TNR 163 a163004
20/10/2018 Opstellen van de aangifte van overlijden – Model III C – en in het bijzonder de rubrieken aangaande de bezwaren tegen crematie.
TNR 163 a163001
07/07/2018 Inzage door de arts-diensthoofd in de medische dossiers van de in zijn ziekenhuisdienst behandelde patiënten TNR 162 a162003
07/07/2018 Inzage door een ziekenhuisarts in de persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid in zijn patiëntendossier.
TNR 162 a162004
21/04/2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) TNR 161 a161003
17/03/2018 Wilsbekwaamheid van de patiënt – Attest TNR 160 a160009
16/12/2017 Vermoeden van mishandeling van een kind - fotograferen van letsels door een schoolarts
warning Dit advies werd op 24 februari 2018 aangevuld - zie tekst hieronder.
TNR 159 a159007
14/10/2017 Toegang tot de röntgenbeelden door de artsen TNR 159 a159003
06/05/2017 Aanwezigheid van een advocaat bij het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek TNR 157 a157010
06/05/2017 Persbericht : geluidsopname van een gesprek tussen een patiënt en een arts zonder medeweten van deze laatste TNR 157 a157011
17/12/2016 Toegang tot het medisch dossier van de overleden patiënt in geval van een testamentaire betwisting
warning Dit advies vervangt het advies a118001.
TNR 155 a155011
16/07/2016 Wetsvoorstel betreffende de genitale verminking TNR 154 a154005
21/05/2016 Digitale aanvallen op computers van artsen TNR 153 a153007
20/02/2016 Toegang tot medisch dossier van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen TNR 152 a152005
16/01/2016 Beveiliging van informatiesystemen in de sector van de medische beeldvorming TNR 152 a152002
12/12/2015 De rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier TNR 151 a151007
21/11/2015 Raadplegen van medische dossiers met de bedoeling patiënten te rekruteren voor klinische studies TNR 151 a151002
19/09/2015 De rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier TNR 150 a150010
19/09/2015 Eerbiediging van het medisch geheim en van de persoonlijke levenssfeer in het kader van adoptie TNR 150 a150015
19/09/2015 Vestiging van een artsenpraktijk in de Brusselse metro
warning Advies van het Bureau van de Nationale Raad.
TNR 150 a150014
04/07/2015 Eerbiediging van het medisch geheim wanneer de arts verneemt dat zijn patiënt het slachtoffer was van een misdrijf TNR 150 a150004
04/07/2015 Inzage in het medisch dossier van een bewoner door de coördinerend en raadgevend arts (CRA) in een woonzorgcentrum (WZC) TNR 150 a150003
25/04/2015 Doorsturen van een beknopt medisch dossier samen met de medicatiefiche en overzicht van de vaccinatiestatus van een patiënt ten behoeve van het platform Vitalink TNR 149 a149001
25/04/2015 Procedure voor de verlenging van het recht op inschakelingsuitkeringen voor de werkzoekende met acute of chronische ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen TNR 149 a149003
25/04/2015 Vraag over het afschrift van een patiëntendossier van een overleden patiënt door het Fonds Medische Ongevallen TNR 149 a149002
07/02/2015 Ontwerp met het oog op het ontvangen van alle informatie met betrekking tot een schadegeval, in het kader van een gerechtelijke expertise TNR 148 a148005
25/10/2014 Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België TNR 147 a147009
20/09/2014 Toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissies van Toezicht van de gevangenissen TNR 147 a147007
28/06/2014 Beveiliging van gegevens die door het beroepsgeheim gedekt zijn TNR 146 a146003
22/03/2014 Eerbiediging van het beroepsgeheim door de arts van het Bestuur medische expertise (Medex) in het kader van een rechtsprocedure TNR 145 a145010
22/02/2014 Toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissies van Toezicht van de gevangenissen
warning Dit advies werd vervangen door het advies van 20 september 2014 (a147007).
TNR 145 a145005
30/09/2013 Medisch geheim en justitie
warning Informatie/Documentatie
TNR 144 a144011
14/09/2013 Inbeslagname van een tuchtdossier door een onderzoeksrechter TNR 143 a143006
13/07/2013 Rijgeschiktheid – Meldingsplicht en medeverantwoordelijkheid van de arts TNR 142 a142005
20/04/2013 Communicatie via videoconferentie in de gezondheidszorg TNR 141 a141013
20/04/2013 Medisch beroepsgeheim tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg TNR 141 a141015
20/04/2013 Toelaatbaarheid van speekseltesten in het kader van alcohol en drugs TNR 141 a141016
20/04/2013 Voorschrijfgewoontes van met naam genoemde huisartsen – Onderzoek Test-aankoop TNR 141 a141012
23/03/2013 Procedure voor het opvragen van een dossier door het Fonds Medische Ongevallen TNR 141 a141009
09/02/2013 HIV - positieve moeders TNR 140 a140022
19/01/2013 Publicatie in of communicatie met de media door een lid of een gewezen lid van een orgaan van de Orde TNR 140 a140012
14/07/2012 Bepalingen in verband met de financiële tegemoetkoming door het Fonds IMPULSEO III voor de kosten van de dienstverlening door een medisch telesecretariaat TNR 138 a138022
24/03/2012 Verdwijning van een persoon die als onrustwekkend wordt beschouwd TNR 137 a137028
04/02/2012 Verpleegkundige besmet met HIV en HCV - Beroepsgeheim TNR 137 a137007
10/12/2011 Disaster Victim Identification Team (DVI) – Beroepsgeheim TNR 136 a136011
10/12/2011 Medische attesten bij een arbeidsongeval TNR 136 a136010
29/10/2011 Beroepsgeheim – Informatie aan de VDAB betreffende de arbeidshandicap TNR 135 a135013
17/09/2011 Beroepsgeheim – Ontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek TNR 135 a135005
17/09/2011 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 135 a135004
18/06/2011 Klinisch apotheker in een ziekenhuis TNR 134 a134005
30/04/2011 Beroepsgeheim – Informatie aan de VDAB betreffende de arbeidshandicap TNR 133 a133024
30/04/2011 Disaster Victim Identification Team (DVI) - Beroepsgeheim TNR 133 a133022
30/04/2011 Klinisch apotheker in een ziekenhuis TNR 133 a133021
11/12/2010 Vluchtelingen – Genitale verminking - Beroepsgeheim TNR 132 a132010
05/06/2010 Vluchtelingen – Genitale verminking – Beroepsgeheim TNR 130 a130021
05/06/2010 Vraag om bijkomende informatie aan de behandelende arts door de RVA TNR 130 a130022
08/05/2010 Medisch geheim tegenover de politiediensten in ziekenhuizen TNR 130 a130014
08/05/2010 Onderzoek door de politie in ziekenhuizen – Beroepsgeheim TNR 130 a130013
08/05/2010 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 130 a130017
17/04/2010 Registratie van gesprekken van patiënten met het centraal oproepnummer van de wachtdienst TNR 130 a130007
27/03/2010 Families in illegaal verblijf - Convenant tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en artsen TNR 129 a129029
06/02/2010 Vermoeden van kindermoord - Beroepsgeheim TNR 129 a129008
05/09/2009 Therapeutische indicatie toegevoegd op het voorschrift door de arts en overgenomen door de apotheker op de geneesmiddelenverpakking TNR 127 a127007
05/09/2009 Vraag om extra informatie betreffende een overlijdensattest
TNR 127 a127010-R
04/07/2009 Bloedinzameling – Controle door apotheker-inspecteur van de FOD Volksgezondheid TNR 126 a126026
04/07/2009 Inspectie van de zorgplannen door de inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap TNR 126 a126027
30/05/2009 Inzage van het medisch dossier door de hoofdarts van het ziekenhuis TNR 126 a126021
09/05/2009 Vraag om extra informatie betreffende het overlijdensattest
TNR 126 a126012
21/03/2009 Beroepsgeheim en aids – Mededeling aan de partner TNR 125 a125016
21/02/2009 Controlegeneeskunde – Overmaken van niet-medische gegevens TNR 125 a125009
07/02/2009 Personen die onwettig in België verblijven – Beroepsgeheim -OCMW TNR 125 a125004
25/10/2008 Rustoorden voor bejaarden (ROB’s) en rust- en verzorgingstehuizen voor bejaarden (RVTB’s) – Samenstelling en toegankelijkheid van de dossiers TNR 123 a123002
20/09/2008 Beroepsgeheim van gevangenisartsen ten aanzien van de leden van de Commissies van Toezicht TNR 122 p. 4 a122003
20/09/2008 HIV-positief kind met vluchtelingenstatuut TNR 122 p. 3 a122002
28/06/2008 Gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen TNR 121 p. 8 a121009
21/06/2008 Opvorderen van artsen voor het verrichten van een bloedproef tijdens de wachtdienst TNR 121 p. 7 a121007
07/06/2008 Oprichting en organisatie van het e-Health-platform TNR 121 p. 4 a121003
07/06/2008 Rol en taken van de coördinerend geneesheer in de rust- en verzorgingstehuizen TNR 121 p. 5 a121004
15/03/2008 Kind & Gezin - Beroepsgeheim in kraamkliniek - Vaccinaties : continuïteit van de zorg TNR 120 p. 6 a120005
19/01/2008 Medisch getuigschrift voor aangifte van partnergeweld TNR 119 p. 6 a119010
22/12/2007 Inzage van medische dossiers door de administratieve directeur van een « centre pse » TNR 119 p. 6 a119008
27/10/2007 Interuniversitaire studie “medische beslissingen rond het levenseinde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” TNR 119 p. 3 a119002
27/10/2007 Registratie van de behandelingen met vervangingsmiddelen TNR 119 p. 3 a119003
22/09/2007 Beroepsgeheim van gevangenisartsen TNR 118 p. 5 a118005
01/09/2007 Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen
warning

Dit advies werd vervangen door het advies a155011.

Wijzigt advies TNR 105 p. 2, a105001.

TNR 118 p. 3 a118001
14/07/2007 Conventies inzake de opschorting, het uitstel en de probatie TNR 117 p. 10 a117015
14/07/2007 Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt TNR 117 p. 11 a117016
30/06/2007 Verzet van de patiënt tegen de inhoud van zijn medisch dossier TNR 117 p. 9 a117013
03/03/2007 Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem TNR 116 p. 4 a116004
03/02/2007 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner TNR 116 p. 3 a116001
21/10/2006 Bescherming van de goederen van onbekwame personen TNR 114 p. 7 a114005
21/10/2006 Het beheer van medische dossiers in de Centra voor Leerlingenbegeleiding TNR 114 p. 8 a114007
30/09/2006 Door bestuurlijke en gerechtelijke overheden uitgevaardigde onderrichtingen voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 - Vermelding van de diagnose in een medisch attest TNR 114 p. 5 a114003
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
15/07/2006 Registratie van de telefoongesprekken op de dienst spoedgevallen van een ziekenhuis TNR 113 p. 6 a113003
22/04/2006 Ombudsfunctie - Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt TNR 113 p. 3 a113001
04/02/2006 Beroepsgeheim en suicide TNR 112 p. 6 a112006
04/02/2006 Lijsten met namen van patiënten die als potentieel gevaarlijk voor de wachtarts worden beschouwd - Advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 112 p. 5 a112005
14/01/2006 Hiv-positieve moeder TNR 112 p. 3 a112002
14/01/2006 Medische controle door de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) TNR 112 p. 3 a112001
26/11/2005 BeHealthproject TNR 111 p. 5 a111003
01/10/2005 Alcohol- en/of drugtesten bij werknemers TNR 110 p. 8 a110006
01/10/2005 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 betreffende huisartsenkringen
warning Dit advies werd aangepast : zie advies a112005 d.d. 04.02.2006.
TNR 110 p. 8 a110007
10/09/2005 Wetsontwerp betreffende de verwerking en de automatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde TNR 110 p. 7 a110005
16/07/2005 Verzamelen en uitbaten van medische gegevens TNR 110 p. 2 a110001
21/05/2005 Ombudsfunctie TNR 109 p. 4 a109006
23/04/2005 Gezondheidstoezicht op de werknemers en het beroepsgeheim (KB van 28 mei 2003) TNR 109 a109002
19/03/2005 Drugs en wapens in de psychiatrische ziekenhuizen TNR 108 p. 6 a108007
19/03/2005 Sensibilisatiecampagne voor osteoporose op initiatief van een farmaceutische firma TNR 108 p. 5 a108005
19/03/2005 Vragen van de politie aan ziekenhuisdiensten - Beroepsgeheim TNR 108 p. 4 a108004
18/09/2004 Gezondheidsboekje TNR 106 p. 7 a106007
26/06/2004 Beroepsgeheim in centra voor asielzoekers TNR 105 p. 4 a105003
19/06/2004 Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt)
warning

Zie ook advies a155011.

Dit advies vervangt, wat deze problematiek betreft, de adviezen TNR 95 p. 3, a095001 en TNR 101 p. 6, a101006 + zie advies TNR 118 p. 3, a118001.

TNR 105 p. 2 a105001
08/05/2004 Systeem voor de inzameling van anonieme medische gegevens bij huisartsen TNR 104 p. 5 a104007
18/10/2003 Controlegeneeskunde - Medische dienst van de Federale Politie - Relaties tussen de controlerende arts en de behandelend arts - Medisch getuigschrift TNR 103 p. 3 a103001
18/10/2003 Vertrouwenspersoon betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sexueel gedrag op het werk - Onverenigbaarheid met arbeidsgeneesheer TNR 103 p. 3 a103002
06/03/2003 Tegensprekelijk geneeskundig deskundigenonderzoek - Aanwezigheid van andere personen dan de partijen
warning Advies van het Bureau van de Nationale Raad
TNR 100 p. 19 a100007
01/01/2003 Het telefonisch vragen van een kopie van een protocol door een arts die niet de aanvragende arts is TNR 101 p. 5 a101005
14/12/2002 Opvragen van gegevens door de arts van het CLB aan de behandelende arts van een leerling TNR 99 p. 8 a099010
16/11/2002 Relatie artsen met farmaceutische industrie en experimenten TNR 99 p. 7 a099008
19/10/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 99 p. 3 a099001
24/08/2002 Adviezen van gespecialiseerde diensten in de begeleiding of behandeling van seksuele delinquenten TNR 98 p. 3 a098002
01/08/2002 Bericht voor de patiënten en de artsen uitgaande van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren TNR 98 p. 2 a098001
15/06/2002 Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het bijhouden van elektronische medische databanken die nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
warning Het begrip "objectieve gegevens" wordt vervangen in dit advies : zie TNR 106 p. 4 : a106005.
TNR 97 p. 6 a097008
25/05/2002 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 97 p. 4 a097004
25/05/2002 Beroepsgeheim en arbeidsongevallen - Mededelingen door de behandelende geneesheer aan de geneesheer-inspecteur van het Fonds voor arbeidsongevallen TNR 97 p. 4 a097005
25/05/2002 Gebruik van stukken uit het disciplinair dossier
warning Dit advies vervangt het advies TNR 65 p. 22, a065006.
TNR 97 p. 5 a097006
16/03/2002 Door de patiënt bij te houden elektronische medische kaart TNR 96 p. 10 a096007
16/02/2002 Beoordeling van de handicap in een RVT TNR 96 p. 8 a096004
19/01/2002 Geneeskundige verklaring met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomst TNR 96 p. 5 a096001
19/01/2002 Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest TNR 96 p. 7 a096002
17/11/2001 Mededeling van genetische informatie TNR 95 p. 10 a095004
20/10/2001 Verzoek van een verwant om overdracht van het dossier van een overleden persoon via de behandelend arts TNR 95 p. 10 a095003
29/09/2001 Sterfgevallenonderzoek TNR 94 p. 6 a094004
18/08/2001 Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 94 p. 4 a094002
16/06/2001 Toenemend en ongeregeld uitvoeren van vaderschapstests
TNR 93 p. 11 a093014
17/03/2001 Elektronisch medisch dossier TNR 92 p. 7 a092009
17/03/2001 Voorlopige bewindvoering en geneeskundige verklaringen TNR 92 p. 6 a092006
17/02/2001 Aanbevelingen betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid bij de transmissie van medische persoonsgegevens via internet TNR 92 p. 4 a092004
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
16/12/2000 Artikel 33 van de Code van geneeskundige plichtenleer - Voorlichting van de patiënt Het informeren van de partner(s) van een HIV-seropositieve persoon
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 91 p. 5 a091013
16/12/2000 Behandelend arts en het sluiten van een landverzekeringsovereenkomst TNR 91 p. 8 a091012
16/12/2000 Multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding TNR 91 p. 8 a091015
18/11/2000 Conflict tussen een directrice van een RVT en haar coördinerend arts TNR 91 p. 8 a091010
21/10/2000 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van persoonlijke notities aan een arts gerechtelijk-deskundige TNR 91 p. 10 a091005
21/10/2000 Chiropraxie - Gerechtelijke expertise TNR 91 p. 9 a091004
21/10/2000 Minimale Psychiatrische Gegevens (M.P.G.) - Annulatie door de Raad van State TNR 91 p. 10 a091006
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
16/09/2000 Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT TNR 90 p. 9 a090001
19/08/2000 Evaluatie van nosocomiale septikemie - Persoonlijke levenssfeer TNR 90 p. 17 a090013
19/08/2000 Geneeskundig getuigschrift te voegen bij de aanvraag van een arbeidsvergunning TNR 90 p. 14 a090008
19/08/2000 Medisch consult en postorderverkoop van geneesmiddelen via internet TNR 90 p. 13 a090007
17/06/2000 Centra voor Leerlingenbegeleiding - Multidisciplinair leerlingendossier TNR 90 p. 15 a090010
17/06/2000 Eerstelijnsgezondheidszorg in België TNR 90 p. 16 a090012
15/04/2000 De toekomst van de gezondheidszorg in België - Denkpistes en suggesties TNR 89 p. 13 a089004
15/04/2000 Potentieel besmettingsrisico - Ambulanciers en brandweermannen TNR 89 p. 9 a089001
25/03/2000 Beroepsgeheim - Onderhoud met de grootouders van een minderjarige patiënte TNR 88 p. 23 a088017
25/03/2000 Deelneming van geneesheren-officieren aan de werkzaamheden van het militaire gerecht TNR 88 p. 24 a088019
25/03/2000 Gegevensinzameling betreffende het patiënteel van de algemeen geneeskundigen TNR 88 p. 25 a088020
19/02/2000 Blootstelling van het ambulancepersoneel aan infectierisico's TNR 88 p. 21 a088015
19/02/2000 Hospitalisatieverzekering - Geneeskundig getuigschrift TNR 88 p. 21 a088014
19/02/2000 Mededeling van de correspondentietabellen tussen het MKG-verblijfsnummer en het pseudoniem van de rechthebbende - Persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 21 a088016
19/02/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 18 a088011
22/01/2000 Medisch attest voor schoolverzuim wegens "familiale omstandigheden" TNR 88 p. 18 a088010
15/01/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 13 a088004
20/11/1999 Huiszoeking en inbeslagneming van medische documenten - Rol van de afgevaardigde van de provinciale raad TNR 87 p. 29 a087022
20/11/1999 Toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst TNR 87 p. 26 a087019
20/11/1999 Vermelding van secundaire diagnoses op de formulieren van einde van ziekenhuisverpleging TNR 87 p. 25 a087018
30/10/1999 De eerbiediging van het geheim van de medische dossiers
warning Informatie/Documentatie
TNR 86 p. 20 a086009
30/10/1999 Ministerie van Justitie - Eindverslag van de werkzaamheden van de Commissie Internering TNR 87 p. 17 a087008
25/09/1999 Ontwerp van formulier "Medische Controle Arbeidsongeschiktheid" TNR 87 p. 9 a087003
25/09/1999 Telegeneeskunde TNR 87 p. 14 a087005
19/06/1999 Adviserend geneesheer van een ziekenfonds - Inlichtingen te verstrekken door de behandelende geneesheer TNR 86 p. 12 a086003
19/06/1999 Geneeskundige verklaring met het oog op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst TNR 86 p. 10 a086001
19/06/1999 Verzending van laboratoriumresultaten via een elektronisch brievenbussysteem TNR 86 p. 16 a086006
29/05/1999 Laboratorium voor cutane histopathologie - Overmaken van resultaten TNR 85 p. 18 a085014
29/05/1999 Medische criteria voor rijgeschiktheid TNR 85 p. 24 a085020
29/05/1999 Repatriëring van kandidaat-vluchtelingen TNR 85 p. 15 a085012
29/05/1999 Toxicomanie
warning Gedeeltelijk voorbijgestreefd door het KB van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen
TNR 85 p. 22 a085019
24/04/1999 Aanwezigheid van een vriendin-verpleegster van de patiënt tijdens het medisch onderzoek door een geneesheer-specialist TNR 85 p. 13 a085008
24/04/1999 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrisch ziekenhuis - Aangifte - Psychiatrische thuiszorg - Ontslagformulier TNR 85 p. 9 a085003
24/04/1999 Klinische studies - Objectieve aansprakelijkheidsverzekering - Inzage in medische dossiers door medewerkers niet-geneesheren TNR 85 p. 12 a085007
24/04/1999 Opname in een psychiatrisch ziekenhuis - Mededeling aan politie of procureur des Konings
warning

In dit advies werd een zin toegevoegd : cf. advies a137028 (TNR nr 137).

TNR 85 p. 10 a085004
24/04/1999 Reglement medische controle - Mededeling van de medische redenen van arbeidsongeschiktheid TNR 85 p. 8 a085002
20/03/1999 Accreditering van tandartsen - Dataregistratie TNR 84 p. 26 a084022
20/03/1999 R.V.A. - Medische onderzoeken - Formulier C35 TNR 84 p. 26 a084021
20/02/1999 Mededeling van elementen uit het medisch dossier van een overleden persoon aan een adviserend arts in het kader van een rechtsbijstandsverzekering TNR 84 p. 22 a084018
20/02/1999 Overmaken van een medisch dossier aan een andere arts TNR 84 p. 20 a084016
20/02/1999 Veiligheid van de via Internet verzonden gegevens TNR 84 p. 23 a084020
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Elektronisch medisch en verpleegkundig dossier (art. 176)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 32 a084032
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Kruispuntbank van de sociale zekerheid (artt. 85-90)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 30 a084028
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Registratie en overzending van patiëntengegevens (art. 185)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 32 a084034
23/01/1999 Voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 83 p. 19 a083013
16/01/1999 Stockering van medische gegevens door een handelsfirma TNR 84 p. 18 a084009
12/12/1998 Deelneming van geneesheren-officieren aan de werkzaamheden van het militaire gerecht TNR 84 p. 15 a084006
12/12/1998 Geautomatiseerd globaal medisch dossier TNR 84 p. 14 a084005
12/12/1998 Uitwisseling van gegevens tussen de officina-apotheker en de ziekenhuisapotheker TNR 84 p. 15 a084007
12/12/1998 Wachtdiensten huisartsgeneeskunde TNR 84 p. 12 a084003
14/11/1998 Centra voor leerlingenbegeleiding TNR 83 p. 13 a083006
14/11/1998 Geïntegreerd gezondheidsbeleid in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap TNR 83 p. 14 a083008
24/10/1998 HIV-positieve patiënt die één of meerdere personen van een verzorgingsteam besmet kan hebben TNR 83 p. 11 a083003
19/09/1998 Aangifte van geboorte of overlijden - Statistische formulieren TNR 82 p. 25 a082020
19/09/1998 Experimenten op mensen - Definitie - Algemene richtlijnen voor een onderzoeksprotocol TNR 82 p. 21 a082015
22/08/1998 Electronische armbanden bij psychiatrische patiënten TNR 82 p. 19 a082013
22/08/1998 Uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Mededeling van de medische redenen van een bestuursbeslissing TNR 82 p. 15 a082007
20/06/1998 Installatie van een elektronisch betaalsysteem in een kabinet TNR 82 p. 12 a082004
20/06/1998 Internetsites van artsen TNR 82 p. 7 a082002
16/05/1998 Beroepsgeheim in geval van niet-naleving van de probatievoorwaarden TNR 81 p. 15 a081013
16/05/1998 Controle van de afwezigheid wegens ziekte van het Vlaams onderwijspersoneel TNR 81 p. 16 a081015
16/05/1998 Formulier voor aangifte arbeidsongeschiktheid TNR 81 p. 17 a081016
25/04/1998 Autopsie op verzoek van een familielid van de overledene TNR 81 p. 10 a081005
25/04/1998 Dienst Vreemdelingenzaken - Eerbiediging van het medisch geheim TNR 81 p. 12 a081009
25/04/1998 Mededeling van de verslagen van het Comité voor ziekenhuishygiëne aan een gerechtsdeskundige TNR 81 p. 10 a081004
25/04/1998 Medische attesten met betrekking tot ongeschiktheid voor de lessen lichamelijke opvoeding TNR 81 p. 9 a081003
25/04/1998 Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrich centrum - Onderzoek van de rijkswacht TNR 81 p. 14 a081010
25/04/1998 Tv-bewaking van geesteszieken TNR 81 p. 11 a081007
21/03/1998 Accreditering van tandartsen - Dataregistratie TNR 80 p. 28 a080016
21/03/1998 Protocols voor minnelijke medische schatting voorgesteld door een verzekeringsmaatschappij TNR 80 p. 27 a080014
21/03/1998 Screeningformulieren voor personen geïnterneerd wegens seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen TNR 80 p. 28 a080017
21/02/1998 Aangifte van geboorte of overlijden - Statistische formulieren TNR 80 p. 25 a080012
17/01/1998 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van gegevens aan een arts-gerechtelijk deskundige en aan een verzekeringsarts TNR 80 p. 21 a080007
17/01/1998 Nationaal Kankerregister - Netwerk voor uitwisseling van gegevens TNR 80 p. 22 a080008
17/01/1998 Sociale identiteitskaart TNR 80 p. 23 a080009
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 80 p. 17 a080001
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen - Formulier betreffende de voorgelichte toestemming van de patiënt TNR 80 p. 17 a080002
15/11/1997 Controlegeneeskunde - Beleidsnota
warning Dit advies verbetert het advies a075016 wat betreft het punt 6.2.
TNR 79 p. 29 a079044
15/11/1997 Medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon TNR 79 p. 28 a079042
18/10/1997 Eerbiediging van het medisch geheim - Project "Medische Urgentie-Informatie" TNR 79 p. 24 a079033
18/10/1997 Medische identiteitskaart TNR 79 p. 24 a079032
18/10/1997 Minimale klinische gegevens - Externe audit TNR 79 p. 26 a079037
18/10/1997 Sterfgevallenonderzoek TNR 79 p. 27 a079040
20/09/1997 Afwezigheidsattest "Pers 16" TNR 79 p. 23 a079031
23/08/1997 Hulpverlening aan de jeugd - Protocol voor samenwerking tussen de "Services de l'aide à la jeunesse" en de pluridisciplinaire equipes "SOS-enfants" (Franse Gemeenschap) TNR 79 p. 17 a079018
05/07/1997 Enquête door het ministerie van Volksgezondheid - Persoonlijke levenssfeer TNR 79 p. 13 a079011
05/07/1997 Informatica TNR 79 p. 12 a079005
05/07/1997 Internet - Fertiliteit en Voortplanting TNR 79 p. 13 a079007
05/07/1997 Verzekeringen - Beroepsgeheim TNR 79 p. 14 a079014
05/07/1997 Wallonie - IntraNet TNR 79 p. 15 a079016
21/06/1997 Seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen TNR 79 p. 11 a079003
24/05/1997 Intrekking rijbewijs - Houding van de behandelende arts TNR 78 p. 23 a078011
24/05/1997 Rijbewijs - Medische criteria TNR 78 p. 23 a078010
19/04/1997 PMS-MST - Centra voor leerlingenbegeleiding TNR 78 p. 20 a078005
22/03/1997 Medisch geheim - Afwezigheidsattest "Pers 16" TNR 78 p. 18 a078004
15/02/1997 Besturen van een voertuig TNR 76 p. 33 a076015
15/02/1997 Medische telematica TNR 76 p. 36 a076016
15/02/1997 Serviceflats - Beroepsgeheim TNR 76 p. 41 a076017
15/02/1997 Voetbal - Doping TNR 76 p. 31 a076013
15/02/1997 Zwangerschapsafbreking TNR 76 p. 30 a076011
18/01/1997 Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens - Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Aangifte van het bestand TNR 75 p. 32 a075015
18/01/1997 Geboorteaangifte TNR 76 p. 28 a076009
16/11/1996 Landverzekeringsovereenkomst TNR 74 p. 25 a074010
19/10/1996 Beroepsgeheim - Reisannulatieverzekeringen TNR 75 p. 30 a075012
19/10/1996 Beroepsgeheim - Ziekenvervoer - NMBS TNR 75 p. 31 a075013
19/10/1996 Genetica - onderzoek naar het vaderschap - mededeling van resultaten van klinische onderzoeken aan derden
warning Dit advies werd gewijzigd door het advies 'Vaderschapstests' d.d. 05.11.2011 (a133013).
TNR 75 p. 26 a075011
07/09/1996 Hospitalisatie - Beroepsgeheim TNR 75 p. 19 a075003
07/09/1996 Informatica TNR 75 p. 23 a075008
07/09/1996 Medisch dossier - Eigendom van het dossier TNR 75 p. 20 a075004
07/09/1996 Medisch dossier - Inzage van het dossier TNR 75 p. 21 a075005
24/08/1996 Cervicale uitstrijkjes TNR 74 p. 19 a074002
24/08/1996 Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) TNR 74 p. 19 a074001
24/08/1996 Noodhulptelefoon - beroepsgeheim TNR 74 p. 24 a074007
11/05/1996 Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG's) TNR 73 p. 19 a073005
20/04/1996 Evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen TNR 73 p. 16 a073003
20/04/1996 Medisch geheim - Afwezigheidsattest TNR 73 p. 15 a073002
16/03/1996 Openbaarheid van bestuur en beroepsgeheim TNR 72 p. 43 a072019
16/03/1996 Serviceflatgebouwen TNR 72 p. 47 a072020
16/03/1996 Verzamelen van voorschriftgegevens TNR 72 p. 48 a072021
17/02/1996 Beroepsgeheim - Adviserende artsen van het ziekenfonds - Artsen-gerechtelijk deskundigen TNR 72 p. 32 a072011
17/02/1996 Beroepsgeheim - Arbeidsongevallen - Adviserende artsen TNR 72 p. 30 a072010
17/02/1996 Beroepsgeheim - Forem TNR 72 p. 33 a072012
17/02/1996 Beroepsgeheim - Wetenschappelijk onderzoek TNR 72 p. 40 a072016
20/01/1996 Beroepsgeheim - Studie betreffende afwezigheid op het werk TNR 72 p. 26 a072004
16/12/1995 Beroepsgeheim - Activiteitencentra voor psychiatrische patiënten TNR 71 p. 26 a071008
21/10/1995 Laboratoria - Aanvraagformulieren voor analyses - Medisch geheim TNR 71 p. 22 a071004
21/10/1995 Spoedopname - Beroepsgeheim TNR 71 p. 22 a071005
16/09/1995 Medisch dossier - Provinciale Raad van de Orde TNR 70 p. 20 a070005
17/06/1995 Beroepsgeheim - Arbeidsongeval TNR 69 p. 27 a069014
20/05/1995 Aids - Opsporing van HIV TNR 69 p. 23 a069011
20/05/1995 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Enquête uitgevoerd bij pasbevallen vrouwen TNR 69 p. 23 a069009
20/05/1995 Medische identiteitskaart TNR 69 p. 22 a069008
22/04/1995 Elektronische Post - Medisch geheim
warning Zie advies TNR 92 p. 4 (a092004)
TNR 69 p. 13 a069002
18/02/1995 HIV-Test op het bloed van overleden verkeersslachtoffers TNR 68 p. 32 a068019
18/02/1995 Minimale Klinische Gegevens TNR 68 p. 26 a068009
21/01/1995 Gehandicapten - Beroepsgeheim TNR 68 p. 17 a068002
21/01/1995 Medische identiteitskaart TNR 68 p. 24 a068008
17/12/1994 Rust- en verzorgingstehuizen - Huishoudelijk reglement TNR 67 p. 26 a067009
19/11/1994 Medische raadplegingen van vreemdelingen TNR 67 p. 24 a067006
17/09/1994 Periodieke informatieverstrekking door de ziekenfondsen aan de gerechtigden in verband met de door hen ten laste genomen remgelden - Beroepsgeheim TNR 66 p. 21 a066010
17/09/1994 Streepjescode TNR 66 p. 21 a066009
20/08/1994 Gezondheidszorg - Beroepsgeheim TNR 66 p. 16 a066002
18/06/1994 Landverzekeringsovereenkomst - Beroepsgeheim TNR 65 p. 32 a065020
18/06/1994 Mededeling van geneeskundige getuigschriften door het RIZIV aan de belastinginspectie TNR 65 p. 28 a065016
28/05/1994 Telefonie TNR 65 p. 25 a065011
16/04/1994 Belastingcontrole - Beroepsgeheim TNR 65 p. 20 a065005
16/04/1994 Beroepsgeheim - Artikel 62 van de Code van Plichtenleer TNR 65 p. 16 a065001
16/04/1994 Code van Plichtenleer - Artikel 44 TNR 65 p. 17 a065002
16/04/1994 Elektronische brievenbussystemen TNR 65 p. 22 a065007
19/03/1994 Illegaal drugsgebruik TNR 64 p. 39 a064016
19/03/1994 Medische controle - Beroepsgeheim TNR 64 p. 37 a064014
09/03/1994 Medische controle in het onderwijs TNR 64 p. 38 a064015
19/02/1994 Bloedproef - Alcoholintoxicatie TNR 64 p. 29 a064011
15/01/1994 Radiologiezakken - Reclame - Medisch geheim TNR 64 p. 22 a064004
11/12/1993 Attesten van arbeidsongeschiktheid - Diagnose TNR 63 p. 40 a063023
12/11/1993 Attesten van arbeidsongeschiktheid - Diagnose TNR 63 p. 36 a063018
16/10/1993 Aids - Prenuptiaal onderzoek TNR 63 p. 28 a063007
16/10/1993 Arts - Informaticus TNR 63 p. 28 a063008
16/10/1993 Elektronisch brievenbussysteem - Laboratoria TNR 63 p. 20 a063001
16/10/1993 Gehandicapten - Beroepsgeheim TNR 63 p. 22 a063003
16/10/1993 Medicard TNR 63 p. 23 a063004
16/10/1993 Telematisch gestuurde communicatie van de briefwisseling TNR 63 p. 22 a063002
18/09/1993 Beroepsgeheim - Medische attesten in de categorie Bf (voorschriften voor geneesmiddelen waarvoor toestemming vereist is) TNR 62 p. 32 a062012
21/08/1993 Landverzekeringsovereenkomst - Beroepsgeheim TNR 62 p. 19 a062003
15/05/1993 Medisch geheim - Landverzekeringsovereenkomst TNR 61 p. 22 a061001
20/03/1993 Beroepsgeheim - Controlegeneesheer TNR 60 p. 33 a060011
19/03/1993 Medische raadplegingen - Vreemdelingen TNR 64 p. 40 a064017
20/02/1993 Ongewenst sexueel gedrag op het werk - KB van 18.09.1992
warning Dit advies werd geannuleerd door het advies van 18.10.2003 (TNR 103 p. 3, a103002).
TNR 60 p. 24 a060004
20/02/1993 Opsporing van druggebruik TNR 60 p. 24 a060005
16/01/1993 Landverzekeringsovereenkomst
warning is vernietigd door de Raad van State en vervangen door advies : OT 74 p. 25, a074010
TNR 60 p. 18 a060001
12/12/1992 Verslag RIZIV - Tariferingsdiensten - Verzekeringsinstellingen TNR 59 p. 37 a059014
19/09/1992 Arbeidsgeneeskunde - Beroepsgeheim TNR 58 p. 31 a058015
22/08/1992 Beroepsgeheim - Medische expertises TNR 58 p. 15 a058002
22/08/1992 Beroepsgeheim - Verzekeringen TNR 58 p. 15 a058001
20/06/1992 Stageboekje - Beroepsgeheim TNR 57 p. 29 a057015
20/06/1992 Transmissie van gegevens per fax TNR 57 p. 29 a057014
16/05/1992 Beroepsgeheim - Gestandaardiseerde medische kaart TNR 57 p. 25 a057010
16/05/1992 Bescherming van de goederen van onbekwame personen TNR 57 p. 23 a057008
16/05/1992 HIV-seropositiviteit TNR 57 p. 25 a057009
11/04/1992 Medisch geheim - Annulatie van reizen TNR 57 p. 19 a057004
21/03/1992 Rijbewijs - Beroepsgeheim TNR 56 p. 41 a056014
21/03/1992 Transseksuele minderjarige - Beroepsgeheim TNR 56 p. 39 a056012
15/02/1992 Provinciale geneeskundige commissies TNR 56 p. 34 a056008
18/01/1992 Bescherming van de goederen van onbekwame personen
warning Zie advies TNR 057 p. 23 (a057008).
TNR 56 p. 25 a056002
14/12/1991 Kindermishandeling - Beroepsgeheim TNR 55 p. 32 a055013
16/11/1991 Epidemiologische-sterfte-studie TNR 55 p. 29 a055010
14/09/1991 Beroepsgeheim - Rijkswacht TNR 54 p. 45 a054020
14/09/1991 Beroepsgeheim - Rijkswacht TNR 54 p. 37 a054014
24/08/1991 Gerechtelijke politie - Beroepsgeheim TNR 54 p. 28 a054005
24/08/1991 Prospectief bevolkingsonderzoek - Beroepsgeheim TNR 54 p. 27 a054004
24/08/1991 Vermelding van de diagnose op de voorschriften TNR 54 p. 24 a054003
15/06/1991 Vlaamse anti-dopingcommissie - Beroepsgeheim TNR 53 p. 31 a053013
16/03/1991 Medisch beroepsgeheim TNR 52 p. 35 a052015
16/03/1991 Medisch beroepsgeheim TNR 52 p. 31 a052010
16/03/1991 Vermelding van de diagnose op het voorschrift TNR 52 p. 32 a052012
15/12/1990 Beroepsgeheim - Rijbewijs TNR 51 p. 45 a051015
17/11/1990 Rusthuizen - Verpleegkundige verzorging TNR 51 p. 43 a051013
17/11/1990 Vervoer met ziekenwagen - Beroepsgeheim TNR 51 p. 37 a051012
15/09/1990 Toxicomanie - Beroepsgeheim TNR 50 p. 28 a050010
25/08/1990 Beroepsgeheim - Overdracht van medische dossiers aan de advizerende geneesheer van een landsbond van een ziekenfonds TNR 50 p. 18 a050002
16/06/1990 Beroepsgeheim - Verzekeringsmaatschappijen TNR 49 p. 42 a049013
16/06/1990 Medische verslagen TNR 49 p. 46 a049014
16/06/1990 Medische verslagen TNR 49 p. 33 a049006
16/06/1990 Post mortem-verslag - Fonds voor de Beroepsziekten TNR 49 p. 32 a049005
19/05/1990 Beroepsgeheim - Therapeutisch onderzoek TNR 49 p. 29 a049004
21/04/1990 Toxicomanie - Beroepsgeheim TNR 49 p. 16 a049001
24/03/1990 Toxicomanie - Provinciale geneeskundige commissie - Beroepsgeheim TNR 48 p. 30 a048020
17/02/1990 Toxicomanie - Provinciale geneeskundige commissie - Beroepsgeheim TNR 48 p. 20 a048009
20/01/1990 Toxicomanie - Provinciale geneeskundige commissie - Beroepsgeheim
warning Historische waarde.
TNR 48 p. 16 a048005
18/11/1989 Beroepsgeheim - Verzekeringen TNR 47 p. 31 a047012
21/10/1989 O.C.M.W. - Beroepsgeheim TNR 47 p. 19 a047004
18/10/1989 Beroepsgeheim - Verzekeringen TNR 47 p. 22 a047006
26/08/1989 Beroepsgeheim - Geneesheren-adviseurs - Directie tehuizen TNR 46 p. 35 a046015
26/08/1989 Beroepsgeheim - Geneesheren-adviseurs - Directie tehuizen TNR 46 p. 26 a046007
26/08/1989 Minimale Klinische Gegevens (M.K.G.) TNR 46 p. 25 a046006
17/06/1989 Geneesheer-deskundige en medisch beroepsgeheim TNR 45 p. 26 a045013
17/06/1989 Klinische biologie - Overmaken van resultaten TNR 45 p. 21 a045006
18/02/1989 Minimale verpleegkundige gegevens - Minimale klinische gegevens TNR 44 p. 16 a044012
10/12/1988 Tegemoetkoming in telefoonkosten TNR 43 p. 48 a043028
19/11/1988 AIDS TNR 43 p. 42 a043019
15/10/1988 Minimale verpleegkundige gegevens TNR 43 p. 33 a043006
15/10/1988 Video-opname heelkundige ingrepen TNR 43 p. 32 a043004
25/06/1988 Adviserend geneesheren bij verzekeringsmaatschappijen TNR 41 p. 20 a041011
07/05/1988 Bescherming van de werknemers - Medisch geheim TNR 41 p. 17 a041006
07/05/1988 Medische documenten - Rijkswacht TNR 41 p. 19 a041010
07/05/1988 Medische dossiers van bejaarden - Medisch geheim TNR 41 p. 16 a041004
27/02/1988 Adviserend geneesheer bij verzekeringsmaatschappijen TNR 40 p. 25 a040017
27/02/1988 Centrale honorariuminning TNR 40 p. 26 a040019
27/02/1988 Mededeling van gegevens van geneeskundige aard in ziekenhuisverband TNR 40 p. 27 a040020
27/02/1988 Medische documenten - Rijkswacht TNR 40 p. 24 a040016
16/01/1988 Adviserend geneesheer : wettelijke verplichtingen en collegialiteit TNR 40 p. 11 a040001
16/01/1988 Autopsie TNR 40 p. 19 a040008
21/11/1987 Ziekenhuisopname - Beroepsgeheim TNR 39 p. 18 a039010
10/10/1987 Minimale verpleegkundige gegevens TNR 39 p. 13 a039002
19/09/1987 Rijksregister TNR 38 p. 20 a038014
18/07/1987 Minimale verpleegkundige gegevens TNR 38 p. 11 a038002
16/05/1987 Minimale klinische gegevens TNR 37 p. 29 a037018
16/05/1987 Minimale klinische gegevens TNR 37 p. 18 a037008
11/04/1987 Nationaal Kankerregister - Beroepsgeheim TNR 37 p. 16 a037004
21/02/1987 Gerechtsdeurwaarders TNR 36 p. 24 a036018
17/01/1987 Getuigenis in rechte en medisch beroepsgeheim TNR 36 p. 18 a036009
01/01/1987 Aids en het medisch beroepsgeheim TNR 37 p. 5 a037001
01/01/1987 De openbare orde en het medisch geheim TNR 35 p. 29 a035020
01/01/1987 Getuigenis in rechte en medisch beroepsgeheim TNR 36 p. 57 a036030
15/11/1986 Tuchtzaken - Plaatsopneming door het Parket TNR 35 p. 16 a035013
20/09/1986 Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen - Beroepsgeheim TNR 35 p. 15 a035011
10/05/1986 Ongevallen en zelfmoorden van patiënten TNR 34 p. 44 a034026
19/04/1986 Gerechtsdeurwaarder en beroepsgeheim TNR 34 p. 43 a034023
14/12/1985 Plaatsing van minder-validen - Beroepsgeheim TNR 34 p. 35 a034016
14/12/1985 Statistiek TNR 34 p. 33 a034015
10/08/1985 Facturatie via magnetische dragers TNR 34 p. 25 a034006
10/08/1985 Registratie medische gegevens TNR 34 p. 26 a034007
11/05/1985 Antigifcentrum - Opnemen telefoonoproepen TNR 33 p. 56 a033035
11/05/1985 Medische registratie - Nieuwe richtlijnen TNR 33 p. 53 a033034
11/05/1985 Persoonlijke gegevens op magneetband TNR 33 p. 57 a033036
20/04/1985 Beroepsgeheim en medische registratie TNR 33 p. 50 a033031
20/04/1985 Medische registratie en universitaire ziekenhuizen TNR 33 p. 52 a033033
20/04/1985 Minimale klinische verslagen - Beroepsgeheim TNR 33 p. 51 a033032
19/01/1985 Dodelijke ongevallen - Verzekeringen - Beroepsgeheim TNR 33 p. 43 a033023
19/01/1985 Minderjarige - Beroepsgeheim TNR 33 p. 40 a033021
01/01/1985 Beroepsgeheim en expertise
warning Informatie/Documentatie
TNR 34 p. 5 a034001
17/12/1984 Verzekeringsmaatschappijen - Medisch beroepsgeheim TNR 33 p. 35 a033017
17/12/1984 Zwangerschap - Moeder- en Zuigelingenboekje TNR 33 p. 38 a033018
20/10/1984 Expertise - Medisch beroepsgeheim TNR 33 p. 34 a033015
20/10/1984 Geslachtsziekten TNR 33 p. 34 a033016
15/09/1984 Beroepsgeheim en controlearts TNR 33 p. 30 a033008
16/06/1984 Ongeval op de weg - Beroepsgeheim TNR 33 p. 26 a033004
16/06/1984 Systeem voor inzamelen en verwerken van informatie omtrent de medische activiteiten TNR 33 p. 26 a033005
21/03/1984 Dossiers in de computer TNR 32 p. 38 a032019
19/11/1983 Levensverzekeringen TNR 32 p. 25 a032008
14/05/1983 Behandelende geneesheer - Verzekeringsmaatschappijen TNR 31 p. 36 a031023
14/05/1983 Getuigenis in rechte TNR 31 p. 39 a031026
14/05/1983 Inbeslagneming van medische attesten TNR 31 p. 37 a031025
12/03/1983 Aanwervingsonderzoekingen TNR 31 p. 30 a031016
24/02/1983 Journaal TNR 31 p. 30 a031015
12/02/1983 Medische attesten TNR 31 p. 25 a031014
15/01/1983 Verzekeringen - Beroepsgeheim TNR 31 p. 20 a031010
09/10/1982 Identiteit van gewonden en gekwetsten TNR 31 p. 17 a031005
09/10/1982 Inlichtingen te verstrekken bij ongevallen TNR 31 p. 17 a031006
03/04/1982 Gecomputeriseerde medische dossiers - Obstetrie TNR 30 p. 32 a030010
10/10/1981 Medisch dossier - Beroepsgeheim TNR 30 p. 28 a030006
18/07/1981 Centra voor geestelijke gezondheidszorg - Dossier TNR 30 p. 26 a030002
13/06/1981 Inlichtingen te verstrekken bij ongevallen TNR 29 p. 42 a029026
14/03/1981 Aangifte van kindermishandeling TNR 29 p. 38 a029022
10/01/1981 Medische registratie TNR 29 p. 32 a029015
15/11/1980 Verlengde minderjarigheid TNR 29 p. 30 a029012
18/10/1980 CB-apparatuur TNR 29 p. 28 a029009
22/07/1980 Medisch geheim en OCMW TNR 29 p. 24 a029003
19/04/1980 NMBS. Militaire hervorming TNR 28 p. 34 a028024
15/03/1980 Arbeidsonbekwaamheid en psychiatrische afdelingen TNR 28 p. 31 a028018
15/03/1980 Formulieren i.v.m. de ziekenhuisopname TNR 28 p. 29 a028016
19/01/1980 Leercontract TNR 28 p. 25 a028011
01/01/1980 Vertrouwensarts TNR 28 p. 39 a028031
15/12/1979 De geneeskundige plichtenleer en het wetsontwerp 323 TNR 28 p. 52 a028037
16/06/1979 Arbeidsgeneesheer en beroepsgeheim TNR 27 p. 38 a027023
19/05/1979 NWK TNR 27 p. 39 a027025
15/07/1978 Aangifte van beroepsziekten TNR 27 p. 22 a027002
20/05/1978 Arbeidsgeneeskunde - Doorgeven van dossiers TNR 26 p. 29 a026021
20/05/1978 De arts en de minderjarigen TNR 26 p. 50 a026028
11/05/1978 Dienst 900 TNR 27 p. 47 a027029
01/01/1978 A.S.L.K. en overlijdensattest TNR 26 p. 38 a026024
01/01/1978 O.C.M.W. en beroepsgeheim TNR 26 p. 40 a026025
01/01/1977 Arbeidsauditeur en medisch geheim TNR 26 p. 18 a026006
01/01/1977 Bijzonder onderwijs TNR 26 p. 24 a026015
01/01/1977 M.S.T. - en P.M.S. - centra TNR 26 p. 72 a026030
01/01/1977 Medisch geheim en de maatschappij TNR 26 p. 5 a026001
01/01/1976 Arrest van het Arbeidshof van Mons van 16 januari 1976 waarin, overeenkomstig artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, aan een arts bevel wordt gegeven een medisch dossier te overhandigen TNR 25 p. 33 a025022
01/01/1976 Artikel 458 van het Strafwetboek en de door de rechter bevolen voorlegging van dokumenten TNR 25 p. 35 a025023
01/01/1976 Beroepsgeheim van een arts belast met de verzorging van minderjarigen die onder toezicht staan van een Jeugdbeschermingscomité TNR 25 p. 31 a025021
01/01/1976 Gebruik van eenrichtingsspiegels in een psychiatrische instelling
warning Dit advies is niet meer geldig.
TNR 25 p. 26 a025011
01/01/1976 Het medisch geheim en de ziekte- en invaliditeitsverzekering TNR 25 p. 38 a025024
01/01/1976 Mag een geneesheer-specialist aan wie de patiënt een verwijsbrief overhandigt die voor een andere collega-specialist is bestemd, deze brief zonder medeweten van de huisarts openen ? Is dit geen schending van het briefgeheim ? TNR 25 p. 27 a025012
01/01/1976 Mededeling van medische dossiers of van objektieve vaststellingen door geneesheren van verschillende verzekeringsmaatschappijen onderling TNR 25 p. 29 a025018
01/01/1976 Medische beroepsgeheim en verzoek om inlichtingen vanwege het Parket aan een ziekenhuis aangaande het overlijden van een patiënt TNR 25 p. 28 a025014
01/01/1976 Ontwerp van de Minister van Volksgezondheid inzake de fusie van diensten 900 (medische spoedgevallen), 901 (brandweer) en 906 (politie of rijkswacht) en het medisch beroepsgeheim TNR 25 p. 24 a025008
01/01/1976 Probleem voorgelegd door een Comité voor Veiligheid en Hygiëne van de Openbare Onderstand betreffende de identifikatie van patiënten met serumhepatitis TNR 25 p. 23 a025007
01/01/1976 Vertrouwelijk karakter van de brieven door een arts aan een collega gericht TNR 25 p. 29 a025016
00/00/0000 Persoonlijke notities (aantekeningen) in het patiëntendossier