Skip to content

Wachtrol

Doc: a035016
Tijdschrift: 35 p. 18
Datum: 15/11/1986
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Wachtrol

Mag aan een huisarts met kabinet en domicilie in een polikliniek behorend tot een politieke zuil, de deelname aan de algemene regionale wachtdienst worden geweigerd ?

Advies uitgebracht door de Nationale Raad op 15 november 1986:

Met referte aan uw schrijven van 31 oktober 1986 in verband met de deelname aan de wachtdienst door een jonge huisarts werkzaam in een polikliniek behorend tot een politieke zuil, heb ik de eer U mede te delen dat de Nationale Raad, in zijn vergadering van 15 november 1986, beslist heeft dat de deelname aan de wachtdienst op die gronden niet mag worden geweigerd. De Nationale Raad steunt zijn beslissing op artikel 19 van het koninklijk besluit nr 79 dat het volgende bepaalt:

"Geen enkele beslissing mag gegrond worden op redenen in verband met ras of op motieven van godsdienstige, wijsgerige, taalkundige of syndicale aard, noch op het feit dat de geneesheer verbonden is aan een instelling die geneeskundige verzorging verstrekt aan leden van een groepering of aan een categorie van personen.
Elke inmenging in die aangelegenheid is verboden".

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht