Skip to content

Wachtdiensten

Doc: a028008
Tijdschrift: 28 p. 23
Datum: 17/11/1979
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Medische wachtdienst

Een Provinciale raad vraagt de Nationale raad om advies aangaande de deelneming aan de wachtdienst door geneesheren die lid zijn van ean politieke beweging en geen lid zijn van de vereniging die de plaatselijke wachtdienst organiseert.

Advies van de Nationale raad (13/11/1979):

In antwoord op Uw brief van 18 oktober 1979 in verband met de wachtdienst te ..., heb ik de eer U mede te delen dat de Nationale raad Uw voorstel goedkeurt. Gezien het een deontologische plicht is om aan de wachtdienst deel te nemen, dienen de geneesheren, leden van de partij ..., zich in een wachtdienst te integreren.

De medische vereniging van ... kan de geneesheren evenwel niet verplichten tot de vereniging aan te sluiten op grond van deze deontologische verplichting aangezien het doel van de vereniging niet tot de organisatie van de wachtdienst beperkt is.

De medische vereniging van ... zou derhalve een formule moeten zoeken waarbij geneesheren niet leden aan de wachtdienst kunnen deelnemen.

Er zou o.a. een onafhankelijke vereniging kunnen worden opgericht belast met de organisatie van een wachtdienst in de streek van ... (art. 9 van het K.B. nr 79 van 10 november 1967).

Het huishoudelijk reglement van deze wachtdienst zou aan de Provinciale raad moeten worden voorgelegd.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht