Skip to content

Wachtdienst voor oftalmologie

Doc: a050003
Tijdschrift: 50 p. 19
Datum: 25/08/1990
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Wachtdienst voor oftalmologie

Tijdens zijn vergaderingen van 24 maart 1990 (Tijdschrift nr. 48 pag. 32) en van 9 juni 1990 (Tijdschrift nr. 49, pag. 31), heeft de Nationale Raad het geval onderzocht van een oftalmoloog die zich afvraagt of hij verplicht is deel te nemen aan een wachtdienst voor oftalmologie in een provincie waar hij werkzaam is in een polikliniek.

Teneinde zich niet verplicht te voelen om deel te nemen aan deze wachtdienst, verwijst hij naar een advies van de Nationale Raad dat in 1989 gepubliceerd werd in Tijdschrift nr. 44.

Na een gedachtenwisseling heeft de Raad de Studiedienst gelast een ontwerpantwoord op te stellen, dat aan het Bureau en vervolgens aan de Raad voorgelegd moet worden.

De Raad neemt kennis van het ontwerpantwoord en stemt ermee in.

Advies van de Nationale Raad:

Wanneer een advies van de Nationale Raad een bindende interpretatie van de Code‑regels betreft voor de leden van de Orde der geneesheren, heeft dit advies ‑ rekening houdend met de omstandigheid dat tot op heden door de Koning aan de Code van geneeskundige Plichtenleer geen bindende kracht werd verleend ‑ geen algemeen‑wettelijke waarde in de door U bedoelde zin en kan het aldus geen afbreuk doen aan een materieel‑wettelijke bepaling (onder meer van een koninklijk besluit).

Daarnaast dient erop gewezen te worden dat het advies van de Nationale Raad van 11 maart 1989 betrekking heeft op de "op vrijwillige basis opgerichte" regionale wachtdiensten (zie artikel 9 §1 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies) en al dus vreemd is aan de door U opgeworpen aangelegenheid.
Deze aangelegenheid betreft immers de wachtdienst die wordt ingesteld in het toepassingskader van de artikelen 8 §1 en 9, meer bepaald §2, van het hierboven vermelde koninklijk besluit, met betrekking tot de verplichte - opgelegde ‑ wachtdienstorganisatie.

De Nationale Raad heeft geen beslissende inspraak in die organisatie van opgelegde wachtdienst, noch in de samenstelling daarvan wat de betrokken geneesheren betreft.

U kunt in voorkomend geval enkel van uw desbetreffende verplichtingen worden vrijgesteld middels regeling met één of meerdere van uw tot dezelfde verplichtingen gehouden collega's‑oftalmologen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht