Skip to content

Splitsing van de provincie Brabant

Doc: a067013
Tijdschrift: 67 p. 18
Datum: 15/10/1994
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Splitsing van de provincie Brabant

De splitsing van de provincie Brabant brengt problemen met zich in verband met de organisatie van de provinciale raden van de Orde in deze provincie.
Na bestudering van dit probleem deelt de Nationale Raad zijn conclusies mede aan de heer Dercq, Inspecteur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid.

Brief van de Nationale Raad :

Omtrent de territoriale (re)organisatie van de organen van de Orde der geneesheren ingevolge de splitsing van de provincie Brabant in de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant en het Brusselse Gewest, heb ik de eer u hierna het resultaat mede te delen van de diverse consultaties door de Nationale Raad van de Orde der geneesheren en door zijn Bureau, en van de besprekingen die desomtrent werden gevoerd met onder meer vertegenwoordigers van de huidige provinciale raden van Brabant.

Met algemene consensus werd geopteerd voor het behoud van de huidige feitelijke toestand, wijl elke andere oplossing ernstige problemen met zich zou brengen, inzonderheid op organisatorisch en financieel vlak.

Een feitelijke status-quo betekent dat de twee huidige provinciale raden van Brabant hun eigenlijk "provinciaal" karakter verliezen en bevoegd zullen zijn, deze met het Nederlands als voertaal voor de geneesheren van de provincie Vlaams-Brabant en de geneesheren van het Brusselse Gewest die - onafhankelijk van taalcriteria - bij die raad wensen ingeschreven te zijn, en deze met het Frans als voertaal voor de geneesheren van de provincie Waals-Brabant en de geneesheren van het Brusselse Gewest die - uiteraard ook onafhankelijk van taalcriteria - inschrijving bij deze raad verkiezen.

Door deze regeling op basis van bevoegdheidsterritoria en niet van provinciale begrenzing, zal de inwilliging van de wens van de huidige provinciale raden om de zetels van de nieuwe raden op de huidige adressen te behouden, geen organiek probleem opleveren.

Het zou uiteraard de onderlinge werking ten goede komen indien de provinciale geneeskundige commissies op analoge wijze als de provinciale raden van de Orde der geneesheren georganiseerd konden worden.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht