Skip to content

Medische dossiers van bejaarden - Medisch geheim

Doc: a041004
Tijdschrift: 41 p. 16
Datum: 07/05/1988
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Medische dossiers van bejaarden ‑ Medisch geheim

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht m.b.t. de toepassing van het decreet van 5 maart 1985 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden.

In bedoeld decreet staat dat de door de Executieve aangewezen ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap toezicht uitoefenen op de toepassing van de bepalingen van dit decreet en van de krachtens dit decreet genomen besluiten en dat dit toezicht het recht meebrengt de inrichtingen te bezoeken en ter plaatse zelf kennis te nemen van alle stukken en bescheiden die noodzakelijk zijn in de uitoefening van hun ambt. In de erkenningsnormen voor rusthuizen wordt evenwel ook gestipuleerd (art. 2.2.19): "Voor ieder opgenomen persoon moet aanhoudend een dossier worden bijgehouden dat de medische richtlijnen en de uitvoering ervan vermeldt. Dit dossier moet ter beschikking worden gehouden van de bevoegde ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het beroepsgeheim moet worden geëerbiedigd". De provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad of het feit dat de medische dossiers ter inzage liggen van niet‑medici niet neerkomt op een flagrante schending van het beroepsgeheim.

Na beraadslaging brengt de Nationale Raad onderstaand advies uit:

De Nationale Raad heeft kennis genomen van Uw brief met betrekking tot het toezicht op de medische dossiers van bejaarde personen door een ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap.

De Raad is de mening toegedaan dat de bedoeling van het decreet van 5 maart 1985 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden is te doen nagaan of voldoende medische richtlijnen gegeven worden en of deze door de persoon die voor de zorgverlening instaat, ook worden toegepast.

Het decreet bepaalt uitdrukkelijk dat de ambtenaar die met het toezicht is belast, gebonden is door het beroepsgeheim.

De naleving van het decreet kan niet worden beschouwd als een schending van het beroepsgeheim.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht