Skip to content

Dossier van algemeengeneeskundigen

Doc: a043013
Tijdschrift: 43 p. 37
Datum: 15/10/1988
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Dossier van algemeengeneeskundigen

De Raad wordt om advies verzocht in verband met de eventuele controle door het RIZIV op de medische dossiers in het kabinet van erkende huisartsen.

De beraadslaging van 15 oktober wordt hervat en de Nationale Raad antwoordt als volgt:

In artikelen 2 en 5 van het ministerieel besluit van 15 december 1982 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de geneesheren die een bijzondere kwalificatie beogen voor bepaalde prestaties van de huisartsgeneeskunde en de ziekte‑ en invaliditeitsverzekeringsnomenclatuur, wordt bepaald dat "om als erkend huisarts te worden aanvaard en het te blijven", de arts "dossiers over zijn patiënten moet aanleggen en bijhouden".

Dat is de reden waarom geneesheren‑inspecteurs van het RIZIV aan de betrokkenen om voorlegging van de dossiers verzoeken.

Voor wat het medisch dossier betreft, doet de Nationale Raad U als bijlage een kopie geworden van de brief die in dat verband door de Provinciale raad van Henegouwen werd opgesteld en door de Nationale Raad goedgekeurd.(cf. vergadering van de Nationale Raad van 16 juli 1988 ‑ Adviezen Provinciale Raden, Tijdschrift nr 42, p.19)

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht