Skip to content

Bescherming van de goederen van onbekwame personen

Doc: a056002
Tijdschrift: 56 p. 25
Datum: 18/01/1992
Origine: NR
Thema's:
warning Zie advies TNR 057 p. 23 (a057008).
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Bescherming van de goederen van onbekwame patiënten

De Wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams‑ of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (te onderscheiden van de Wet betreffende de bescherming van de geesteszieke) bepaalt dat, op straffe van niet‑ontvankelijkheid, een omstandige geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift gevoegd moet worden. Die geneeskundige verklaring moet de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijven en mag niet worden opgesteld door een geneesheer die een bloed‑ of aanverwant van de te beschermen persoon of van de verzoeker is.
Uitgaande van het feit dat de behandelende geneesheer de vertrouwenspersoon van zijn patiënt is, vraagt een geneesheer zijn provinciale raad om advies aangaande de houding die de behandelende geneesheer dient aan te nemen en de eerbiediging van het medisch geheim.
De provinciale raad meent dat de behandelende geneesheren zich op dit vlak in een hachelijke situatie bevinden en dat velen onder hen zich zeer terughoudend opstellen. Sommige patiënten zijn slechts tijdelijk onbekwaam om hun goederen te beheren; hierdoor kan de behandelende geneesheer op moeilijkheden stuiten bij de genezing of verbetering van zijn patiënt.
De provinciale raad vraagt zich af of men de behandelende geneesheren er niet moet toe aanzetten zich in dergelijke gevallen afzijdig te houden of tenminste met de nodige omzichtigheid te werk te gaan.

Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de behandelende geneesheer die op generlei wijze verbonden is aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt, een geneeskundige verklaring mag verstrekken die de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft. Dit document, dat bestemd is voor de vrederechter, dient onder gesloten omslag bij het verzoekschrift gevoegd te worden (art. 4 §3 van de wet van 18.07.1991).

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht