Skip to content

Beroepsgeheim - Verzekeringen

Doc: a047006
Tijdschrift: 47 p. 22
Datum: 18/10/1989
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Beroepsgeheim ‑ Verzekeringen

Een Provinciale Raad die wordt geïnterpelleerd over een geschil tussen de A.S.L.K en een geneesheer die weigert op verzoek van de verzekeringsmaatschappij een postmortaal getuigschrift af te leveren waarin de doodsoorzaak van één van zijn potiënten wordt medegedeeld, legt de Nationale Raad een ontwerp‑antwoord voor.

Bedoelde Raad wordt eveneens om advies gevraagd over verzekeringscontracten tot dekking van bijzondere pathologieën, zoals kanker.

Tijdens de discussie worden vroegere standpunten van de Raad van de Orde aangehaald en bevestigd. De Voorzitter schetst het verloop van de voorbije discussies met de verzekeringsgeneesheren en stelt voor het onderzoek van deze problematiek opnieuw ter hand te nemen na ontvangst van het rapport dat de Provinciale Raad van Antwerpen voornemens is spoedig over te leggen.

De Nationale Raad heeft geen bezwaar tegen het ontwerp‑antwoord van de Provinciale Raad dat de juridische dienst van de A.S.L.K. zal worden toegestuurd (cf. infra rubriek "Adviezen Provinciale Raden").

De Raad neemt eveneens een standpunt in over de verzekeringscontracten tot dekking van bijzondere pathologieën.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft geen bezwaar tegen de ontwerp‑brief die U voornemens bent aan de juridische dienst van de ASLK te richten.

Met betrekking tot het tweede punt in uw brief aangaande de verzekering van bijzondere pathologieën, wijst de Nationale Raad erop dat de behandelende geneesheer meer bepaald moet weigeren:

  1. een medisch formulier in te vullen vooraleer een verzekeringscontract tot dekking van een bijzondere pathologie af te sluiten. De verzekeringsmaatschappijen moeten gebeurlijk zelf elke kandidaat‑verzekerde door hun adviserende geneesheren laten onderzoeken.

  2. enige inlichting betreffende de doodsoorzaak van een verzekerde te verstrekken (artikel 68 van de Code van geneeskundige Plichtenleer).

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht